Proposta de treball a l' aula de llengües

OBJECTIUS

Objectiu específic
Celebració del dia Internacional de les Llengües

Objectius generals
La finalitat d’aquest projecte consisteix en:

Conscienciar els alumnes de la importància de conèixer diferents llengües per a la comunicació i el gaudi.
Oferir oportunitats per a l’aprenentatge de llengües estrangeres i així consolidar l’èxit escolar.
Incorporar activitats dins i fora de l’aula que afavoreixin la convivència i la multiculturalitat

TASCA FINAL
Lectura col·lectiva de poemes en diferents idiomes

INTRODUCCIÓ
El professor coordinador d’aquest projecte es posa en contacte amb els professors de les diferents llengües impartides al centre (català, castellà, anglès francès, alemany, italià, portuguès, grec, llatí) per tal de consensuar la seqüenciació de les activitats. Cada professor escollirà un grup-classe per desenvolupar el projecte. Els grups poden ser de nivells diferents.
Els poemes poden ser de temes diferents o es pot escollir un tema en funció del calendari, d’alguna celebració o d’algun tema que s’estigui tractant en altres matèries o projectes.

ACTIVITATS A L’AULA:
1. Activitat introductòria (Warming Up)
Tot el grup-classe. 5/10 min.
El professor pregunta als alumnes quantes / quines llengües saben parlar i com les han après.

2. Pluja de idees
Tot el grup-classe. 5/10 m.
Escriure a la pissarra "2008: ANY INTERNACIONAL DE LLENGÜES" i preguntar als alumnes què creuen que significa i per què creuen que se celebra. Escriure les diferents respostes dels alumnes i afegir els suggeriments del professor o professora, per exemple:
reconeixement de la pluralitat de llengües comunicació plurilingüisme multiculturalitat diàleg intercultural inter relacions intercanvis internacionals mobilitat internacional

3. Consens pel treball a l’aula
Tot el grup-classe. 5/10 m. A partir del debat anterior, el professor o professora demana al grup que faci propostes per tal d’ obtenir un consens per al treball a l’aula, en la celebració del Dia de les Llengües:
"Com podem contribuir des del centre a la celebració de l’Any Internacional de les llengües?" a) es recullen els suggeriments per anar-los treballant durant el curs (una revista, una col·lecció de llegendes, una selecció de contes populars…) b) es proposa la jornada de LECTURA COL·LECTIVA DE POEMES EN DIFERENTS IDIOMES en un acte per a tota l’escola. (Justificació: la lectura de narracions i contes podria ser massa llarga)

4.Tria dels poemes Treball per grups
(3/4 alumnes). TIC. 1h.
Els alumnes escullen un poema en la llengua de l’àrea corresponent i expliquen per què l’han escollit i donen informació sobre l’autor a la resta de la classe presentant una petita biografia sobre l’autor o autora.
Podeu adaptar la temàtica del poema a l’esdeveniment que celebreu, i en conseqüència proposar un tema com l’amor, l’amistat, la llibertat...

5. Audició de poemes i comentaris
Tot el grup-classe. Audiovisuals. 30 m.
Els alumnes escolten un poema (DVD, CD, Internet) i el professor en facilita un comentari del qual s’analitza l’estructura i el contingut.
Es poden trobar poemes en diferents llengües a:
http://www.babelpsi.com.ar/literatura.htm
http://bibliopoemes.blogspot.com/2007_03_01_archive.html

6.Comentari dels poemes
Treball per grups (3/4 alumnes). 30m Prenent el comentari facilitat pel professor en l’activitat anterior com a model, cada grup escriu un comentari sobre el poema que cada grup ha triat a l’activitat 4.

7. Lectura de poemes
Treball per grups (3/4 alumnes). 30m
Un membre del grup llegeix el seu poema en veu alta a tota la classe i un altre membre llegeix el comentari. Es comenten i contrasten els comentaris. ( En el cas de les llengües estrangeres, el comentari breu es podria fer en la llengua estrangera o diferents llengües que s’estudiïn al centre)

8. Tria d’un poema
Tot el grup-classe. 20m.
Es decideix quin és el millor poema per llegir a l' acte de lectura col-lectiva al centre i qui el pot llegir (poden ser una o dues persones). Es procedeix a una votació, d' aquesta manera hi haurà un poema en cada llengua.

9. Traducció
Treball per grups (3/4 alumnes). 30m.
Els alumnes tradueixen el poema en català i/o castellà i comparen el resultat amb d' altres traduccions existents, si s' escau. Escullen la versió que més els agrada. Si es vol llegir la traducció caldrà un alumne més per a la lectura pública.

10. Imatges
Treball per grups TIC. 30 minuts. Un grup d’alumnes busca imatges a Internet per il·lustrar el poema escollit., o bé podem fer participar l’Àrea de Plàstica i que els propis alumnes proposin uns dibuixos fets per ells mateixos.

ACTIVITATS FORA DE L’AULA

Aquestes activitats seran supervisades pel professor coordinador del projecte.

11.Altres llengües no curriculars.
Treball per grups(3/4 alumnes).
Un grup d’alumnes s’encarrega de buscar alumnes d’altres cursos que sàpiguen llengües no curriculars, tant de l’estat espanyol (gallec, basc),com internacionals, i els animen a participar en el projecte. Han de buscar un poema, traduir-lo i estar disposats a llegir-lo en públic.

12. Aula d’acollida
Treball per grups(3/4 alumnes)
Un grup d’alumnes s’encarrega d’encoratjar alumnes de l’aula d’acollida a llegir algún poema en públic. Els poden ajudar a buscar els poemes i a traduir-los.

13. Fotos i vídeo
Treball per grups (3/4 alumnes).
Un grup d’alumnes serà l’encarregat de fer fotos i /o video de la lectura pública. La filmació es pot lliurar als SE, als CRP de la localitat, o penjar a la Web del Centre.

14. Elaboració d’un quadern.
Treball per grups (3/4 alumnes).
Un grup d’alumnes edita el recull de poemes que es llegiran, amb la traducció i les il·lustracions, en un document en format paper.

15. Tasca final: Lectura col·lectiva de poemes
Els alumnes assignats llegeixen els poemes en públic. Al final tots junts en llegeixen un en català (s’haurà treballat amb el professorat de català

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

16. A la lectura col.lectiva s’hi pot afegir música de fons en CD o en viu si hi ha alumnes que sàpiguen tocar algun instrument, fent participar el professorat de Música.

17. Després de la lectura col.lectiva es pot fer una exposició al centre de tots els poemes preparats, tant els seleccionats per a la lectura col.lectiva com els que no han estat seleccionats, o també penjar-ho a la pàgina web del centre.

18. El centre pot fer extensiu el resultat del projecte a d’altres centres de Catalunya, d’Europa i de la resta del món.

VALORACIÓ DEL PROJECTE

Avantatges:
Mitjançant aquest projecte els alumnes prenen conciència de la importància del treball cooperatiu i multicultural. Es pot treballar a diferents nivells de l’ESO, i /o Batxillerat. Diversitat: el grau de dificultat dels poemes i de les tasques assignades als alumnes es pot adaptar en funció de les possibilitats de cada alumne.
Dificultats:
Si els alumnes no han treballat abans amb poesia o a actuar davant de públic, poden ser una mica reticents a tirar endavant el projecte.
Orientacions per a una aula d’acollida:
En una aula d’acollida es pot optimitzar el fet de que hi ha diferents llengües i cultures i es pot dur a terme un projecte semblant, tant en poemes curts, en frases fetes, en contes curts, etc...
Orientacions per adaptar l’activitat a Batxillerat i a Primària:
Batxillerat: els alumnes poden escriure els seus propis poemes.
Primària: els poemes poden ser curts, rodolins, etc...