Poesia Intercultural a l' IES Montserrat

Dia europeu de les Llengües – 26 de setembre 2007


A partir de l’Any Europeu de les Llengües, el 2001, el 26 de setembre s’ha donat a conèixer com a Jornada Europea de les Llengües. Aquest any seguim la tradició, amb la mateixa varietat d’esdeveni- ments que es preparen arreu d’Europa.

La pàgina web JEL del Consell d’Europa us donarà tota la informació que necessitareu per celebrar amb èxit la propera Jornada Europea de les Llengües. A continuació trobareu alguns suggeriments que facilitaran la vostra participació:

 • Promoure accions en diferents llengües

Organitzeu activitats i promocioneu-les a través de la nostra base de dades interactives d’activitats.

 • Compartir activitats i projectes arreu del món

Establiu noves relacions per tot Europa i descobriu aspectes inèdits de les llengües i les cultures d’altres països.

Compartiu els vostres coneixements i descobriu els nous recursos dels professors i dels estudiants sobre l’aprenentatge de llengües.

 • Participar

Enregistreu les vostres paraules preferides a la nostra nova pàgina web “El meu mot preferit” i ajudeu a construir una base de tresors lingüístics NOVA SOBRE INTERNET.
Compartiu les vostres experiències relatives a esdeveniments que s’hagin organitzat al vostre país l’últim any.

 • Descobrir

Consulteu els documents i enllaços útils a la pàgina web. Utilitzeu pòsters, adhesius i el logo de la JEL per decorar el vostre esdeveniment, oficina, classe...

European Day of Languages


European Day of Languages – 26 September

Since the European Year of Languages in 2001, the 26th of September has been celebrated across Europe as the 'European Day of Languages' (EDL).

The tradition continues this year with the same wealth of activities being organised Europe-wide. The Council of Europe's EDL website contains all you need to know to make your own European Day of Languages successful - Here's how you can get involved:

 • Promote
Organise events and promote them via our interactive events database
Make sure any events you organise are published in the local press so that people in your region have a chance to get involved
 • Share
Forge new contacts all over Europe and discover things you never knew about other languages and cultures
Spread your own knowledge and pick up tips from teachers and students on language learning
Give others great ideas about events they could organise in their school, university or work place.
 • Participate
In the online feature "My Favourite Word" and help to create a collection of linguistic treasures on the web NEW ON-LINE FEATURE!
Share your experiences of the events which took place in your country last year

 • Discover
Consult the documents and useful links on the website
Use the EDL posters, stickers and logo to brighten up your event/office/classroom.

Journée européenne des langues – 26 september

Depuis 'l'Année Européenne des Langues' en 2001, le 26 septembre est mieux connu sous le nom de la 'Journée Européenne des Langues'. La tradition continue cette année avec la même richesse d'évènements qui se préparent partout en Europe.

Le site web JEL du Conseil de l'Europe vous informera de tout dont vous auriez besoin pour bien réussir votre propre Journée Européenne de Langues. Voici comment vous pouvez participer;

 • Promouvoir

Organisez des événements et promouvez-les à travers notre banque interactive de données d'événements

Attirez l'attention sur vos événements JEL et solicitez le soutien des gens autour de vous à travers la presse locale

 • Partager

Faites des nouvelles liaisons à travers toute l'Europe et découvrez des choses inédites à propos des langues et des cultures des autres

Repandez vos connaissances et dénichez de nouvelles astuces des professeurs et des étudiants sur l'apprentissage des langues

 • Participer

Enregistrez vos mots préférés sur notre nouvelle page web 'Mon mot préféré' et aidez à rassembler une base de trésors linguistiques NOUVEAU SUR INTERNET!

Partagez vos expériences concernant les évènements ayant eu lieu dans votre pays l'année dernière

 • Découvrir

Consultez les documents et liens utiles sur le site web

Utilisez les posters, autocollants et logo de la JEL pour décorer votre évènement / bureau/ classe


Proposta de treball a l' aula de llengües

OBJECTIUS

Objectiu específic
Celebració del dia Internacional de les Llengües

Objectius generals
La finalitat d’aquest projecte consisteix en:

Conscienciar els alumnes de la importància de conèixer diferents llengües per a la comunicació i el gaudi.
Oferir oportunitats per a l’aprenentatge de llengües estrangeres i així consolidar l’èxit escolar.
Incorporar activitats dins i fora de l’aula que afavoreixin la convivència i la multiculturalitat

TASCA FINAL
Lectura col·lectiva de poemes en diferents idiomes

INTRODUCCIÓ
El professor coordinador d’aquest projecte es posa en contacte amb els professors de les diferents llengües impartides al centre (català, castellà, anglès francès, alemany, italià, portuguès, grec, llatí) per tal de consensuar la seqüenciació de les activitats. Cada professor escollirà un grup-classe per desenvolupar el projecte. Els grups poden ser de nivells diferents.
Els poemes poden ser de temes diferents o es pot escollir un tema en funció del calendari, d’alguna celebració o d’algun tema que s’estigui tractant en altres matèries o projectes.

ACTIVITATS A L’AULA:
1. Activitat introductòria (Warming Up)
Tot el grup-classe. 5/10 min.
El professor pregunta als alumnes quantes / quines llengües saben parlar i com les han après.

2. Pluja de idees
Tot el grup-classe. 5/10 m.
Escriure a la pissarra "2008: ANY INTERNACIONAL DE LLENGÜES" i preguntar als alumnes què creuen que significa i per què creuen que se celebra. Escriure les diferents respostes dels alumnes i afegir els suggeriments del professor o professora, per exemple:
reconeixement de la pluralitat de llengües comunicació plurilingüisme multiculturalitat diàleg intercultural inter relacions intercanvis internacionals mobilitat internacional

3. Consens pel treball a l’aula
Tot el grup-classe. 5/10 m. A partir del debat anterior, el professor o professora demana al grup que faci propostes per tal d’ obtenir un consens per al treball a l’aula, en la celebració del Dia de les Llengües:
"Com podem contribuir des del centre a la celebració de l’Any Internacional de les llengües?" a) es recullen els suggeriments per anar-los treballant durant el curs (una revista, una col·lecció de llegendes, una selecció de contes populars…) b) es proposa la jornada de LECTURA COL·LECTIVA DE POEMES EN DIFERENTS IDIOMES en un acte per a tota l’escola. (Justificació: la lectura de narracions i contes podria ser massa llarga)

4.Tria dels poemes Treball per grups
(3/4 alumnes). TIC. 1h.
Els alumnes escullen un poema en la llengua de l’àrea corresponent i expliquen per què l’han escollit i donen informació sobre l’autor a la resta de la classe presentant una petita biografia sobre l’autor o autora.
Podeu adaptar la temàtica del poema a l’esdeveniment que celebreu, i en conseqüència proposar un tema com l’amor, l’amistat, la llibertat...

5. Audició de poemes i comentaris
Tot el grup-classe. Audiovisuals. 30 m.
Els alumnes escolten un poema (DVD, CD, Internet) i el professor en facilita un comentari del qual s’analitza l’estructura i el contingut.
Es poden trobar poemes en diferents llengües a:
http://www.babelpsi.com.ar/literatura.htm
http://bibliopoemes.blogspot.com/2007_03_01_archive.html

6.Comentari dels poemes
Treball per grups (3/4 alumnes). 30m Prenent el comentari facilitat pel professor en l’activitat anterior com a model, cada grup escriu un comentari sobre el poema que cada grup ha triat a l’activitat 4.

7. Lectura de poemes
Treball per grups (3/4 alumnes). 30m
Un membre del grup llegeix el seu poema en veu alta a tota la classe i un altre membre llegeix el comentari. Es comenten i contrasten els comentaris. ( En el cas de les llengües estrangeres, el comentari breu es podria fer en la llengua estrangera o diferents llengües que s’estudiïn al centre)

8. Tria d’un poema
Tot el grup-classe. 20m.
Es decideix quin és el millor poema per llegir a l' acte de lectura col-lectiva al centre i qui el pot llegir (poden ser una o dues persones). Es procedeix a una votació, d' aquesta manera hi haurà un poema en cada llengua.

9. Traducció
Treball per grups (3/4 alumnes). 30m.
Els alumnes tradueixen el poema en català i/o castellà i comparen el resultat amb d' altres traduccions existents, si s' escau. Escullen la versió que més els agrada. Si es vol llegir la traducció caldrà un alumne més per a la lectura pública.

10. Imatges
Treball per grups TIC. 30 minuts. Un grup d’alumnes busca imatges a Internet per il·lustrar el poema escollit., o bé podem fer participar l’Àrea de Plàstica i que els propis alumnes proposin uns dibuixos fets per ells mateixos.

ACTIVITATS FORA DE L’AULA

Aquestes activitats seran supervisades pel professor coordinador del projecte.

11.Altres llengües no curriculars.
Treball per grups(3/4 alumnes).
Un grup d’alumnes s’encarrega de buscar alumnes d’altres cursos que sàpiguen llengües no curriculars, tant de l’estat espanyol (gallec, basc),com internacionals, i els animen a participar en el projecte. Han de buscar un poema, traduir-lo i estar disposats a llegir-lo en públic.

12. Aula d’acollida
Treball per grups(3/4 alumnes)
Un grup d’alumnes s’encarrega d’encoratjar alumnes de l’aula d’acollida a llegir algún poema en públic. Els poden ajudar a buscar els poemes i a traduir-los.

13. Fotos i vídeo
Treball per grups (3/4 alumnes).
Un grup d’alumnes serà l’encarregat de fer fotos i /o video de la lectura pública. La filmació es pot lliurar als SE, als CRP de la localitat, o penjar a la Web del Centre.

14. Elaboració d’un quadern.
Treball per grups (3/4 alumnes).
Un grup d’alumnes edita el recull de poemes que es llegiran, amb la traducció i les il·lustracions, en un document en format paper.

15. Tasca final: Lectura col·lectiva de poemes
Els alumnes assignats llegeixen els poemes en públic. Al final tots junts en llegeixen un en català (s’haurà treballat amb el professorat de català

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

16. A la lectura col.lectiva s’hi pot afegir música de fons en CD o en viu si hi ha alumnes que sàpiguen tocar algun instrument, fent participar el professorat de Música.

17. Després de la lectura col.lectiva es pot fer una exposició al centre de tots els poemes preparats, tant els seleccionats per a la lectura col.lectiva com els que no han estat seleccionats, o també penjar-ho a la pàgina web del centre.

18. El centre pot fer extensiu el resultat del projecte a d’altres centres de Catalunya, d’Europa i de la resta del món.

VALORACIÓ DEL PROJECTE

Avantatges:
Mitjançant aquest projecte els alumnes prenen conciència de la importància del treball cooperatiu i multicultural. Es pot treballar a diferents nivells de l’ESO, i /o Batxillerat. Diversitat: el grau de dificultat dels poemes i de les tasques assignades als alumnes es pot adaptar en funció de les possibilitats de cada alumne.
Dificultats:
Si els alumnes no han treballat abans amb poesia o a actuar davant de públic, poden ser una mica reticents a tirar endavant el projecte.
Orientacions per a una aula d’acollida:
En una aula d’acollida es pot optimitzar el fet de que hi ha diferents llengües i cultures i es pot dur a terme un projecte semblant, tant en poemes curts, en frases fetes, en contes curts, etc...
Orientacions per adaptar l’activitat a Batxillerat i a Primària:
Batxillerat: els alumnes poden escriure els seus propis poemes.
Primària: els poemes poden ser curts, rodolins, etc...